Palvelut

Psykoterapia yksilö nuoret ja aikuiset

Mielenterveyden ongelmien psykologinen hoito

Psykoterapian tavoitteena on auttaa kuntoutujaa, jolla on psykososiaalisista ongelmista johtuvia vaikeuksia selviytyä kotona, koulussa, työelämässä ja muissa elämäntilanteissa. Psykoterapialla pyritään lieventämään kuntoutujan mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriötä, tukemaan normaalia kehitystä sekä lisäämään kuntoutujan itsetuntemusta, toimintakykyä ja itsenäistä selviytymistä.

Jos sinua mietityttää esim. ihmissuhdevaikeudet, työhön liittyvien ongelmien työstäminen, itsenäistymisen ongelmat, työssä jaksaminen, elämänvaiheiden läpikäyminen, elämäntilanteen jäsentäminen, johtajan jaksamisen tukeminen, arvojen tutkiminen vaikeassa elämäntilanteessa tai elämän muutosvaiheessa,arvoristiriidan tutkiminen ja jäsentäminen/tulevaisuuden tavoitteiden, vanhemmuuden ongelmien tutkiminen/tavoitteistaminen/vanhemmuuden tukeminen, vaikeudet suhteessa vanhempiin, opiskelumotivaation löytäminen, opiskeluun liittyvät vaikeudet ja niiden työstäminen, työn ja perheen yhteensovittamisen työstäminen, itsetunto-ongelmien työstäminen, jännittämisen hoitaminen jne.

Työnohjaus

Hoito- ja opetustyön arviointia ja kehittämistä

Olen erikostunut sosiaali- ja terveysalalla hoitotyötä ja oppilaitoksissa opetustyötä tekevien tai johtavien yksilöiden ja ryhmien työnohjaukseen. Työnohjaus edistää ammatillista kasvua, yhteistyövalmiuksia ja työroolien selkiyttämistä. Työnohjaus on yksi tehokkaimmista keinoista parantaa sekä johdon että henkilöstön valmiuksia vastata työelämän ajankohtaisiin
haasteisiin.


Yksilötyönohjaus

Yksilötyönohjauksella tarkoitetaan kahdenkeskistä ja säännöllistä ohjausta, joka toimii ammatillisen osaamisen, työssä motivoitumisen, työssä viihtyvyyden lisääjänä, sekä uupumuksen, stressin ja rutinoitumisen ehkäisijänä. Yksilötyönohjaus antaa mahdollisuuden omaan ammatilliseen kasvuun ja kehityksen arviointiin selkeyttäen ja parantaen asiakkaiden, oppilaiden ja kollegojen kanssa tehtävää työtä.


Ryhmätyönohjaus

Ryhmätyönohjaus on ryhmässä tapahtuvaa työnohjausta, jonka sisältönä voi olla hoito- tai oppilassuhteiden tai työyhteisön ryhmädynamiikan tarkastelua. Ryhmä mahdollistaa uusien, erilaisten näkökulmien saamisen omaan työhön. Työnohjausryhmiä voivat muodostaa esim. työpaikan yksiköt
tai saman ammattikunnan edustajat eri työyksiköistä. Ryhmien suosituskoko on 3-10 henkeä.


Työyhteisötyönohjaus


Työyhteisön työnohjauksella tarkoitetaan moniammatillisen työyksikön työn ja toiminnan parempaan hahmottamiseen tähtäävää ohjausta, työyhteisön yhteistyöskentelyyn liittyviä asioita. Jakamalla kokemuksia ja ammatillista osaamista keskinäinen luottamus lisääntyy, erilaiset roolit työyhteisössä selkiintyvät ja työilmapiiri paranee. Kun työntekijät jaksavat paremmin ja sitoutuvat työyhteisönsä perustehtävään myös asiakkaan tai oppilaan yksilöllinen ymmärtäminen lisääntyy.


Tilannetyönohjaus


Tilannetyönohjausta voidaan käyttää mm. yhteisön äkisti kohtaamissa kriisitilanteissa, asiakkaiden hoidon arviointitilanteissa, päättyneen hoidon lopetus- tai arviointivaiheessa, tai keskusteltaessa asiakkaan tai oppilaan ongelmista hänen perheensä kanssa. Tilannetyönohjausta kuvaa tilanne- ja tapauskohtaisuus. Työskentelyn lähtökohtana ovat ajankohtaiset kysymykset ja kokemukset.


Opetustyönohjaus


Tämän päivän koulumaailma on monimutkainen ja opettajan rooli haastava. Moniongelmalliset oppilaat ja kurinpitotilanteet ovat lisääntyneet. Samalla opettajien mahdollisuudet puuttua ovat vähentyneet. Opetus ja opettajan auktoriteetti kärsivät. Opettajan voimavarat uupuvat.

Ristiriitaisen tilanteen takia ongelmatilanteisiin tartutaan usein liian myöhään. Unohdetaan, että varhainen puuttuminen ja opettajan mahdollisuus vaikuttaa on yhä olemassa. Keinot ja pedagoginen osaaminen ovat tallella, mutta ne ovat usein jääneet taustalle työpaineen takia.


Opettaja jää usein erittäin yksin tunteittensa kanssa. Opetustyönohjauksessa kiinnitetään erityistä huomiota opettajien omiin kokemuksiin ja psyykkiseen painolastiin, mihin harvemmin on aikaa käytännön asioista täyttyvissä suunnittelukokouksissa. Opetustyönohjaus voidaan järjestää myös ryhmämuotoisena ja moniammatillisena esimerkiksi koulujen oppilashuoltoryhmille.


Muksuoppi


Muksuoppi on Suomessa kehitetty kansainvälisesti arvostettu ratkaisukeskeinen pedagoginen menetelmä, jonka avulla voidaan auttaa lapsia voittamaan psyykkisiä ongelmia. Muksuoppi koostuu 15 selkeästä askeleesta, se on helppo oppia ja siitä pitävät sekä lapset että aikuiset.

http://www.kidsskills.org/

Muksuoppia vanhemmille kurssin ohjaaja

Cooperation valmennus/coaching/koulutus

  • Työyhteisön vuorovaikutustaidot
  • opiskelu- ja ammattisuuntautumiseen
  • opiskelu-,työhyvinvointiin ja elämänhallintaan
  • työyhteisö-ja muutostyöskentelyyn
  • johtamiseen ja esimiestyöhön


Koulutus

Ratkaisukeskeisiä työyhteisökoulutuksia opetus-, kasvatus-, taide-, hoito- ja sosiaalialoille sekä MuksuoppiaKoulutusta ja konsultaatiota kokonaisvaltaisesta hyvinvonnista mm.opetus-, taide-,kasvatus- ja sosiaalialoille. Koulutuksia voidaan räätälöidä asiakkaan toiveiden mukaan yhteistyössä.


Mentorointi

  • Nuorille opiskelu-ja elämänsuunnan löytymisessä
  • Nuorilla matkalla työelämään
  • Aikusille ammatinvaihdossa tai muussa muuoksessa ja suunnan vaihtamisessa
  • Erikoistunut taide-ja opetusalaan


Mentorointi on menetelmä, jossa tietoa ja osaamista – myös ns. hiljaista tietoa – siirretään kokeneemmalta kokemattomammalle. Osaava, arvostettu ja kokenut asiantuntija (mentori) neuvoo, tukee ja edistää kahdenkeskisessä vuorovaikutussuhteessa kehityshaluista mutta kokemattomampaa henkilöä työssä tai opiskelussa. Suhde perustuu avoimuuteen, molemminpuoliseen luottamukseen ja tasa-arvoisuuteen. Se pyrkii mentoroitavan (aktorin) ammatilliseen ja henkiseen kehittymiseen, työuran selkeyttämiseen sekä työssä ja opinnoissa menestymiseen. Aktori on kisälli, oppilas, valmennettava tai ystävä. Mentori on vastaavasti mestari, opettaja, valmentaja, kannustaja tai ystävä.

http://suomenmentorit.fi/suomen-mentorit-ry

https://alumninet.aalto.fi/Portal/Public/Default.aspx