Työnohjaus

Opetus-, kasvatus-, taide- ja hoitotyön arviointia ja kehittämistä

Olen erikostunut oppilaitoksissa opetustyötä tekevien ja sosiaali- ja terveysalalla hoitotyötä tekevien tai taidealalla erilaisissa organisaatioissa ja tehtävissä toimivien ja  johtavien yksilöiden ja ryhmien työnohjaukseen. Vahvuuteni on monipuolinen opetus-ja  taideorganisaatioiden ja työtehtävien tuntemus. Työnohjaus edistää ammatillista kasvua, yhteistyövalmiuksia ja työroolien selkiyttämistä. Työnohjaus on yksi tehokkaimmista keinoista parantaa sekä johdon että henkilöstön valmiuksia vastata työelämän ajankohtaisiin haasteisiin

Yksilötyönohjaus

Yksilötyönohjauksella tarkoitetaan kahdenkeskistä ja säännöllistä ohjausta, joka toimii ammatillisen osaamisen, työssä motivoitumisen, työssä viihtyvyyden lisääjänä, sekä uupumuksen, stressin ja  rutinoitumisen ehkäisijänä.

Yksilötyönohjaus antaa mahdollisuuden omaan ammatilliseen kasvuun ja kehityksen arviointiin selkeyttäen ja parantaen asiakkaiden, oppilaiden ja kollegojen kanssa tehtävää työtä.

Ryhmätyönohjaus

Ryhmätyönohjaus on ryhmässä tapahtuvaa työnohjausta, jonka sisältönä voi olla hoito- tai oppilassuhteiden tai työyhteisön ryhmädynamiikan  tarkastelua. Ryhmä mahdollistaa uusien, erilaisten näkökulmien saamisen omaan työhön. Työnohjausryhmiä voivat muodostaa esim. työpaikan yksiköt tai saman ammattikunnan edustajat eri työyksiköistä. Ryhmien suosituskoko on 3-10 henkeä

Työyhteisötyönohjaus

Työyhteisön työnohjauksella tarkoitetaan moniammatillisen työyksikön työn ja toiminnan parempaan hahmottamiseen tähtäävää ohjausta, työyhteisön yhteistyöskentelyyn liittyviä asioita. Jakamalla kokemuksia ja ammatillista osaamista keskinäinen luottamus lisääntyy, erilaiset roolit työyhteisössä selkiintyvät ja työilmapiiri paranee. Kun työntekijät jaksavat paremmin ja sitoutuvat työyhteisönsä perustehtävään myös asiakkaan tai oppilaan yksilöllinen ymmärtäminen lisääntyy

Tilannetyönohjaus

Tilannetyönohjausta voidaan käyttää mm. yhteisön äkisti kohtaamissa kriisitilanteissa, asiakkaiden hoidon arviointitilanteissa, päättyneen hoidon lopetus- tai arviointivaiheessa, tai keskusteltaessa asiakkaan tai oppilaan ongelmista hänen perheensä kanssa. Tilannetyönohjausta kuvaa tilanne- ja tapauskohtaisuus. Työskentelyn lähtökohtana ovat ajankohtaiset kysymykset ja kokemukse.

Opetustyönohjaus

Tämän päivän koulumaailma on monimutkainen ja opettajan rooli haastava. Moniongelmalliset oppilaat ja kurinpitotilanteet ovat lisääntyneet. Samalla opettajien mahdollisuudet puuttua ovat vähentyneet. Opetus ja opettajan auktoriteetti kärsivät. Opettajan voimavarat uupuvat.

Ristiriitaisen tilanteen takia ongelmatilanteisiin tartutaan usein liian myöhään. Unohdetaan, että varhainen puuttuminen ja opettajan mahdollisuus vaikuttaa on yhä olemassa. Keinot ja pedagoginen osaaminen ovat tallella, mutta ne ovat usein jääneet taustalle työpaineen takia. Opettaja jää usein erittäin yksin tunteittensa kanssa.Opetustyönohjauksessa kiinnitetään erityistä huomiota opettajien omiin kokemuksiin ja psyykkiseen painolastiin, mihin harvemmin on aikaa käytännön asioista täyttyvissä suunnittelukokouksissa. Opetustyönohjaus voidaan järjestää myös ryhmämuotoisena ja moniammatillisena esimerkiksi koulujen oppilashuoltoryhmille.