Yhdessä lasten-ja nuorten kanssa

Perjantai 6.4.2012 klo 14.11 - Maritta Poijärvi

Yhdessä lasten-ja nuorten kanssa
Lasten ja nuorten pahoinvoinnista on viime aikoina keskusteltu mediassa paljon, jonka kuulemiselta ja näkemiseltä tuskin kukaan on voinut välttyä. Lapsi tarvitsee hyvät edellytykset kasvuun ja kehitykseen, jotta hänestä voisi kasvaa täysipainoinen, elämässään hyvin selviävä aikuinen. Sen tukemiseen meitä kaikkia tarvitaan.
Lapsilla ja nuorilla on oikeus yhdenver...taiseen kohteluun riippumatta omasta tai vanhempien taustasta tai ominaisuuksista. Esimerkiksi etninen tausta, kieli, uskonto, vammaisuus tai varallisuus eivät saa vaikuttaa kohteluun. Yksinäisyys ja ulkopuolelle jäämisen kokemukset haittaavat lasten ja nuorten hyvinvointia.
Panostaminen varhaisessa vaiheessa lasten kasvatukseen, koulutukseen ja harrastustoimintaan on parasta tukea elämänpolulla eteenpäin suuntaaville lapsille. Panostus on samalla ennaltaehkäisevää toimintaa syrjäytymisen ehkäisemiseksi.
Myös yhteiskunnalle tämä tulee edullisemmaksi, sillä näin voidaan huomattavasti vähentää nuoruus- ja aikuisikään ehtineiden vaikeuksista aiheutuvia kuluja ja ongelmia. Toisaalta, panostus mahdollistaa entistä tehokkaammin lahjakkuuksien huomioonottamisen.
Erittäin tärkeätä on ohjattu harrastustoiminta, joka mahdollistaa itsensä toteuttamisen ja kiinnostuksen kohteiden löytämisen sekä sosiaalisen verkoston kehittymisen koti- ja kouluelämän ulkopuolisena aikana. Harrastusryhmät tarjoavat ihmissuhteita ja kokemuksia, jotka edistävät lapsen mielenterveyttä ja elämässä pärjäämistä.
Positiivinen, ennaltaehkäisevä harrastustoiminta esim. kuvataiteen harrastus on ensiarvoisen tärkeätä lasten ja nuorten elämässä. Kuvataiteen harrastukseen voi tulla mukaan minkäikäisenä tahansa, se ei vaadi lapselta mitään erityistaitoja, kuvataide sopii kaikille ja antaa kaikille omien edellytystensä mukaan, jokainen lapsi ja nuori on sellaisenaan arvokas saamaan kuvataidekasvatusta. Kuvataide opettaa tärkeitä asioita elämässä selviytymiseen ja erityisesti siitä nauttimiseen.
Kuvataiteen opiskelu kehittää lapsia ja nuoria luoviksi ja itsenäisiksi, kriittisin, avoimin silmin maailmaa tarkasteleviksi ja osallistuviksi ihmisiksi. Taide ja luovuus ovat sivistyneen yhteiskunnan perustekijöitä ja edellytys kaiken kulttuurin elinvoimaisuudelle. Kulttuurinen sivistys kuuluu jokaiselle. Kuvataide opettaa eläytymään toisen osaan, ymmärtämään erilaisuutta ja ottamaan vastuuta yhteisöstä. Tärkeimpiä asioita elämässä selviytymiselle olisivat kriittinen ajattelu, myötätunto, mielikuvitus ja henkilökohtainen vastuunotto ja kaikkea tätä opitaan mm. kuvataiteen opetuksessa.
Suomalaisia huippuarkkitehtejä, muotoilijoita tai elokuvantekijöitä ei synny tyhjästä. Kulttuuriteollisuus ja luova talous ovat jo nyt erittäin merkittäviä tekijöitä kansantaloudessa ja menestystekijöitä kansainvälisessä kilpailussa. Tulevaisuudessa tämä kehitys vain vahvistuu, kun perinteisten teollisuudenalojen merkitys vähenee ja visuaaliset uudet alat kehittyvät edelleen.
Kuvataidetunneilla kehittyvä mediataju on avain myös tulevaisuudenyhteiskunnassa toimimiseen, sillä mediamaailman ymmärtämisen ja kriittisen mediasuhteen edellytyksenä on asiantunteva kuvataiteen opetus. Itse kuvia tekemällä, kameroiden ja tietokoneohjelmien parissa työskennellen ja median viestejä analysoiden, kehitetään tulevaisuuden maailmassa tarvittavia mediataitoja. Visuaalinen kasvatus on kaikkien perusoikeus.
Kuvataiteen opiskelun keskiössä ovat tunnekasvatus ja luovuus, oikeus ilmaista ja työstää henkilökohtaisia asioita. Taideaineiden opiskelu edistää hyvinvointia tarjotessaan oppilaille eväitä henkilökohtaiseen kasvuun ja ryhmäytymiseen. Kuvataiteen opiskelu tarjoaa oppilaille kokonaisvaltaisempaa tiedonkäsitystä, oppimisen, omien kokemusten, ilmaisun ja tiedon hankinnan yhteyttä. Taiteessa osaaminen ja tiedot yhdistyvät taidoiksi elää yksin ja yhdessä muiden kanssa. Taidetunnit antavat myös rauhoittumisen paikan tässä niin hektisessä ajassa.
Aikuisiän hyvinvointi ratkaistaan jo lapsen varhaisina vuosina. Nuoret puolestaan ovat yhteiskunnan luovuuden lähde! Pidetään yhdessä huolta lapsista-ja nuoristamme. Tähän me tarvitsemme teitä kaikkia.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: harrastukset, lapset, nuoret, ennaltaehkäisevätyö, kuvataide, taiteen perusopetus